T05-T08 (220 – 261 sutras)

(Stand: Februar 2017)
Taisho Tripitaka Indian Compilation (T01-T100)

Volumes T05 Prajna Division I (220 sutra: 1- 200 rolls)

 1. K 1 (T. 220) (H. 219)

Mahaprajnaparamita Sutra
(i) Mahāprajñāpāramitāsūtra

(iii) Ta pan jo po lo mi to ching (600 chüan)

般若波羅蜜多經

반야파라밀다경

 1. Translation by Hsüan-tsang: begun on the 1st day, 1st month, 5th year of Hsien Ch’ing (顯慶), T’ang dynasty (唐) (February 16th, A.D. 660. ), or in the 4th year of Hsien Ch’ing (顯慶), T’ang dynasty (唐) (A.D. 659. ) and completed on the 20th day, 10th month, 3rd year of Lung Shuo (龍朔), T’ang dynasty (唐) (November 25th, A.D. 663. ) in Yü-hua-kung Monastery (玉華宮寺), Fang-chou (方州).2
  • (1) (see below).
  • (2) Cases 天-奈 1-60; carved A.D. 1237-1240.
  • (3) KDJK. 1-4; HDJK. vols. 17-32.
  • (4) Nj. 1; Ono. 7:431-433; see below); O. (see below).
  • (5) (see below).
  • (6) (see below).
  1. 1 Vol. 1 ch. 1-5 天; Vol. 2 ch. 6-10 天; Vol. 3 ch. 11-15 地; Vol. 4 ch. 16-20 地; vol. 5 ch. 21-23 玄; Vol. 6 ch. 24-27 玄; Vol. 7 ch. 28-30 玄; Vol. 8 ch. 31-35 黃; Vol. 9, ch. 36-40 黃; Vol. 10 ch. 41-45 宇; Vol. 11 ch. 46-50 宇; Vol. 12 ch. 51-55 宙; Vol. 13 ch. 56-60 宙; Vol. 14 ch. 61-65 洪; Vol. 15 ch. 66-70 洪; Vol. 16 ch. 71-75 荒; Vol. 17 ch. 76-80 荒 Vol. 18 ch. 81-85 日; Vol. 19 ch. 86-90 日 Vol. 20 ch. 91-95 月; Vol. 21 ch. 96-100 月; Vol. 22 ch. 101-105 盈; Vol. 23 ch. 106-110 盈 Vol. 24 ch. 111-115 呉; Vol. 25 ch. 116-120 呉; Vol. 26 ch. 121-125 辰; Vol. 27 ch. 126-130 辰; Vol. 28 ch. 131-135 宿; Vol. 29 ch. 136-140 宿; Vol. 30 ch. 141-145 列; Vol. 31 ch. 146-150 列; Vol. 32 ch. 151-155 張; Vol. 33 ch. 156-160 張; Vol. 34 ch. 161-165 寒; Vol. 35 ch. 166-170 寒; Vol. 36 ch. 171-175 來; Vol. 37 ch. 176-180 來; Vol. 38 ch. 181-185 暑; Vol. 39 ch. 186-190 暑; Vol. 40 ch. 191-195 往; Vol. 41 ch. 196-200 往; Vol. 42 ch. 201-205 秋; Vol. 43 ch. 206-210 秋; Vol. 44 ch. 211-215 收; Vol. 45 ch. 216-220 收; Vol. 46 ch. 221-225 冬; Vol. 47 ch. 226-230 冬; Vol. 48 ch. 231-235 藏; Vol. 49 ch. 236-240 藏; Vol. 50 ch. 241-245 閏; Vol. 51 ch. 246-250 閏; Vol. 52 ch. 251-255 除; Vol. 53 ch. 256-260 餘; Vol. 54 ch. 261-265 成; Vol. 55 ch. 266-270 成; Vol. 56 ch. 271-275 歳; Vol. 57 ch. 276-280 歳; Vol. 58 ch. 281-285 律; Vol. 59 ch. 286-290 律; Vol. 60 ch. 291-295 呂; Vol. 61 ch. 296-300 呂; Vol. 62 ch. 301-305 調; Vol. 63 ch. 306-310 調; Vol. 64 ch. 311-315 陽; Vol. 65 ch. 316-320 陽; Vol. 66 ch. 321-325 雲; Vol. 67 ch. 326-330 雲; Vol. 68 ch. 331-335 騰; Vol. 69 ch. 336-340 騰; Vol. 70 ch. 341-345 致; Vol. 71 ch. 346-350 致; Vol. 72 ch. 351-355 雨; Vol. 73 ch. 356-360 雨; Vol. 74 ch. 361-365 露; Vol. 75 ch. 366-370 露; Vol. 76 ch. 371-375 結; Vol. 77 ch. 376-380 結; Vol. 78 ch. 381-385 爲; Vol. 79 ch. 386-390 爲; Vol. 80 ch. 391-395 霜; Vol. 81 ch. 396-400 霜; Vol. 82 ch. 401-405 金; Vol. 83 ch. 406-410 金; Vol. 84 ch. 411-415 生; Vol. 85 ch. 416-420 生; Vol. 86 ch. 421-425 麗; Vol. 87 ch. 426-430 麗; Vol. 88 ch. 431-435 水; Vol. 89 ch. 436-440 水; Vol. 90 ch. 441-445 玉; Vol. 91 ch. 446-450 玉; Vol. 92 ch. 451-455 出; Vol. 93 ch. 456-460 出; Vol. 94 ch. 461-465 崑; Vol. 95 ch. 466-470 崑; Vol. 96 ch. 471-475 崗; Vol. 97 ch. 476-480 崗; Vol. 98 ch. 481-485 劒; Vol. 99 ch. 486-490 劒; Vol. 100 ch. 491-495 號; Vol. 101 ch. 496-500 號; Vol. 102 ch. 501-505 臣; Vol. 103 ch. 506-510 巨; Vol. 104 ch. 511-515 闕; Vol. 105 ch. 516-520 闕; Vol. 106 ch. 521-525 珠; Vol. 107 ch. 526-530 珠; Vol. 108 ch. 531-535 稱; Vol. 109 ch. 536-540 稱; Vol. 110 ch. 541-545 夜; Vol. 111 ch. 546-550 夜; Vol. 112 ch. 551-555 光; Vol. 113 ch. 556-560 光; Vol. 114 ch.561-565 果; Vol. 115 ch. 566-570 果; Vol. 116 ch. 571-575 珍; Vol. 117 ch. 576-580 珍; Vol. 118 ch. 581-585 李; Vol. 119 ch. 586-590 李; Vol. 120 ch. 591-695 柰; Vol. 121 ch.596-600 柰.
  2. T. 2154-555b:28; T. 2149-282b:10.

  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://www.fodian.net/world/tibet/Sutra%20on%20the%20Perfection%20of%20Wisdom%20in%2025000.pdf

Volumes T06 Prajna Division II (220 sutra: 201 – 400 rolls)

 1. Mahaprajnaparamita Sutra

Volumes T07 Prajna Division III (220 sutra: 401 – 600 rolls)

 1. Mahaprajnaparamita Sutra
  Catalogue:
  Translations:
  Englisch: http://www.fodian.net/world/largeprajnaparamita.pdf (brief)
  Englisch: http://www.fodian.net/world/0220_7th.htm  (partial)
  Englisch: http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=ENT0220_largeprajnaparamita.pdf

Volumes T08 Prajna Division IV (221 – 261 sutras)

 1. Radiating Light Prajna Sutra
 2. K 4 (V:527) (T. 222) (H. 221)

  Praise with Light Sutra

  • (i) Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa stoṅ-phrag-ñi-śu-lṅa-pa
  • (iii) Kuang tsan ching (10 chüan)
  • 光讚經
  • 광찬경

  Translation by Dharmarakṣa: 25th day 11th month, 7th year of T’ai K’ang (太康), Western Chin dynasty (西晉) (December 27th, A.D. 286. ) in Ch’ang-an. (長安).2

  • (1) cf. 1(2), K.2, K.3, K.549.
  • (2) Cases 醎-河 66-67; carved A.D. 1238-1240.
  • (3) KDJK. 5:527-632; HDJK. Vol. 33.
  • (4) Nj. 4; Ono. 3:333a; To. 9; O. 731.
  • (5) = 2.
  • (6) = 2.
  1. Vol. 135 ch. 1-3 醎; Vol. 136 ch. 4-7 醎; Vol. 137 ch. 8-10 河.
  2. T. 2154-493b:14. In this reference the title appears as Kuang tsan pan jo po lo mi ching (放光般若波羅蜜經).
 3. K 3 (V:225) (T. 223) (H. 222)

  Mahaprajnaparamita Sutra

  • (i) Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa stoṅ-phrag-ñi-śu-lṅa-pa
  • (iii) Mo ho pan jo po lo mi ching (27 chüan)
  • 摩訶般若波羅蜜經
  • 마가반약파라밀경

  Translation by Kumārajīva: 4th month, 6th year of Hung Shih (弘始), Later Ch’in dynasty (後秦) (April or May, A.D. 404. ).2

  • (1) cf. 1(2), K.2, K.4, K.549.
  • (2) Cases 芥-海 63-65; carved A.D. 1238.
  • (3) KDJK. 5:225-526; HDJK. Vol. 34.
  • (4) Nj. 3; Ono. 10:270a; To. 9; O. 731; Mvy. 1327.
  • (5) = 2.
  • (6) = 2.
  1. Vol. 127 ch. 1-3 芥; Vol. 128 ch. 4-6 芥; Vol. 129 ch. 7-9 芥; Vol. 130 ch. 10-13 薑; Vol. 131 ch. 14-18 薑; Vol. 132 ch. 19-21 海; Vol. 133 ch. 22-24 海; Vol. 134 ch. 25-27 海.
  2. T. 2154-512b:4.
 4. K 6 (V:677) (T. 224) (H. 223)

  Prajna of Conduct on the Way Sutra

  • (i) Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa brgyad-stoṅ-pa
  • (iii) Tao hsing pan jo ching (10 chüan)
  • 道行般若經
  • 도행반야경

  Translation by Lokakṣema: 10th month, 2nd year of Kuang Ho (光和) Later Han dynasty (後漢) (A.D. 179. ) in Lo-yang (落陽).2

  • (1) cf. 1(4), K.1(5), K.5, K.7, K.9, K.1200, K.1423.
  • (2) Case 淡 68; carved A.D. 1239.
  • (3) KDJK. 5:677-757; HDJK. Vol. 35.
  • (4) Nj. 5; Ono. 8:242c; To. 12; O. 734; Mvy. 1328.
  • (5) = 5.
  • (6) = 5.
  1. Vol. 139 ch. 1-5 淡; Vol. 140 ch. 6-10 深.
  2. T. 2153-381b:11.
 5. K 9 (V:897) (T. 225) (H. 224)

  The Greatly Bright Paramita Sutra

  • (i) Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa brgyad-stoṅ-pa
  • (iii) Ta ming tu ching (6 chüan)
  • 大明度經
  • 대명도경

  Translation by Chih-ch’ien: between the 2nd year of Huang Wu (黃武) and the 2nd year of Chien Hsing (建興), Wu dynasty (呉) (A.D. 223-253. ) in Liang-chou.1

  • (1) cf. 1(4), K.1(5), K.5, K.6, K.7, K.1200, K.1423.
  • (2) Case 潛 70; carved A.D. 1238-1239.
  • (3) KDJK. 5:897-942; HDJK. vol. 35.
  • (4) Nj. 8; Ono. 7:498a; To. 12; O. 734; Mvy. 1328.
  • (5) = 5.
  • (6) = 5.
  1. T. 2151-351b:24.
 6. K 5 (V:633) (T. 226) (H. 225)

  Mahaprajna Sub-Commentary Sutra

  • (i) Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa brgyad-stoṅ-pa
  • (iii) Mo ho pan jo ch’ao ching (5 chüan)
  • 摩訶般若抄經
  • 마하반야초경

  Translation by Dharmapriya and (Chu) Fo-nien: 18th year of Chien Yüan (健元), Former Ch’in dynasty (前泰) (A.D. 382. ) in Ch’ang-an. (長安)1

  • (1) cf. 1(4), K.1(5), K.6, K.7, K.9, K.1200, K.1423.
  • (2) Case 河 67; carved A.D. 1238-1239.
  • (3) KDJK. 5:633-676; HDJK. Vol. 35.
  • (4) Nj. 7; Ono. 10:268a; To. 12; O. 734; Mvy. 1328.
  • (5) R. Mitra (1888); C. Kisorimohana (1912), verses; U. Wogihara (1932-35); P. Vaidya (1960).
  • (6)
   • P – Śer-phyin (mi)
   • N – Śer-phyin brgyad-stoṅ-pa (ka)
   • D – Śes-phyin (ka)
   • L – Śer-phyin yum-bsdus (ka)
   • C – Śer-phyin brgyad-stoṅ (ka).
  1. T. 2151-358b:12; T. 2145-10b:2; T. 2149-250a:19.
 7. K 7 (V:759) (T. 227) (H. 226)

  A Shorter Version of the Prajna Paramita Sutra

  • (i) Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa brgyad-stoṅ-pa
  • (iii) Hsiao p’in pan jo po lo mi ching (10 chüan)
  • 小品般若波羅蜜經
  • 소품반야바라밀경

  Translation by Kumārajīva: 4th month, 10th year of Hung Shih (弘始), Later Ch’in dynasty (後泰) (A.D. 408. ), in Hsiao-yao Garden (逍遙園), Ch’ang-an (長安).2

  • (1) cf. 1(4), K.1(5), K.5, K.6, K.9, K.1200, K.1423.
  • (2) Cases 鱗 69; carved A.D. 1238-1239.
  • (3) KDJK. 5:759-835; HDJK. Vol. 35.
  • (4) Nj. 6; Ono. 5:294c; To. 12; O. 734; Mvy. 1328.
  • (5) = 5.
  • (6) = 5.
  1. Vol. 141 ch. 1-5 鱗; Vol. 142 ch. 6-10 鱗.
  2. T. 2154-512b:7; T. 2153-382a:12.
 8. The Buddha Speaks of the Buddha’s Mother Giving Birth to the Treasury of the Three Dharmas Prajna Paramita Sutra
  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://www.fodian.net/world/0228.html
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/ENT0228_by_Richard_Babcock.php
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=ENT0228_The_Prajna_Paramita_Sutra_on_the_Buddha.pdf
 1. The Buddha Speaks of the Buddha’s Mother’s Treasury of Jeweled Virtues Prajna Paramita Sutra
  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://www.fodian.net/world/0229.html
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/ENT0229_Verses_On_The_Perfection_Of_Wisdom.php
 1. The Prajna Paramita of the Holy 8000 Verses on the 180 Dharanis Called Truly Perfect Meaning Sutra
 2. K 8 (V:837) (T. 231) (H. 230)

  The Supreme King of Heavens‘ Prajna Paramita Sutra

  • (i) Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Rab-kyi-rtsal-gyis rnam-par-gnon-pas shus-pa śes-rab-kyi-pha-rol-tu phyin-pa bstan-pa
  • (iii) Sheng t’ien wang pan jo pu lo mi ching (7 chüan)
  • 勝天王般若波羅蜜經
  • 승천왕반야바라밀경

  Translation by Upaśūnya: 9th month, 6th year of T’ien Chia (天嘉), Ch’en dynasty (陳) (A.D. 565. ) in Yang-chou (楊州).2

  • (1) cf. 1(6), K.1(16).
  • (2) Case 潛 70; carved A.D. 1238-1239.
  • (3) KDJK. 5:837-896; HDJK. Vol. 36.
  • (4) Nj. 9; Ono. 5:357c; To. 14; O. 736; Mvy. 1347.
  • (5) T. Matsumoto (1956); R. Hikata (1958); P. Vaidya (1961); var. °tanirdeśasūtra; Sārddhadvisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra.
  • (6)
   • P – Śer-phyin (tsi) 22b-113b
   • N – Śer-phyin sna-tshogs (ka) 1-130a
   • D – Śes-phyin (ka) 20a-103b
   • L – Śer-phyin sna-tshogs (ka) 1b-123b
   • C – Śer-phyin sna-tshogs (ka) 21b-117b.
  1. Vol. 143 ch. 1-3 潛; Vol. 144 ch. 4-7 潛.
  2. T. 2154-547a:13; T. 2147-151a:8.
 3. K 10 (V: 943) (T. 232) (H. 231)

  Mahaprajna Paramita Spoken by Manjushuri Sutra
  Sūtra of Mahā-Prajñā-Pāramitā Pronounced by Mañjuśrī Bodhisattva

  • (i) Saptaśatikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa bdun-brgya-pa
  • (iii) Wen shu shih li so shuo mo ho pan jo po lo mi ching (2 chüan)
  • 文殊師所說摩訶般若波羅蜜經
  • 문수사소설마하반야바라밀경

  Translation by Mandra(sena): 2nd year of T’ien Chien (天監), Liang dynasty (梁), (A.D. 503. ).1

  • (1) cf. 1(7), K.11, K.22(46).
  • (2) Case 羽 71; carved A.D. 1238.
  • (3) KDJK. 5:943-953; HDJK. vol. 36.
  • (4) Nj. 21; Ono. 11:28; To. 24; O. 737, 760(46); Mvy. 1391.
  • (5 G. Tucci (1923); J. Masuda (1930), partial; P. Vaidya (1961); var. °tāmañjuśrīparivartāparaparyāyā, Mañjuśrīparivarta.
  • (6).
   • P – Śer-phyin (tsi) 114a-143a
   • N – Śer-phyin sna-tshogs (ka) 130a-169b
   • D – Śes-phyin (ka) 148a-174a
   • L – Śer-phyin sna-tshogs (ka) 123-162b
   • C – Śer-phyin sna-tshogs (ka) 117b-147b.
  1. T. 2154-537b:12.

  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://www.sutrasmantras.info/sutra13.html
  Englisch:http://lapislazulitexts.com/tripitaka/T0232_LL_manjusri_prajnaparamita
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/ENT0232.php

 4. K 11 (V: 955) (T. 233) (H. 232)

  Prajna Paramita Spoken by Manjushuri Sutra

  • (i) Saptaśatikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa bdun-brgya-pa
  • (iii) Wen shu shih li so shuo mo ho pan jo po lo mi ching (10 chüan)
  • 文殊師所說般若波羅蜜經
  • 문수사소설반야바라밀경

  Translation by Saṅghabhara: between the 5th year of T’ien Chien (天監), and the first year of P’u T’ung (普通), Liang dynasty (梁) (A.D. 506-520. ) in Cheng-kuan Monastery (正觀寺), Lo-yang (洛陽).1

  • (1) cf. 1(7), K.10, K.22(46).
  • (2) Case 羽 71; carved A.D. 1239.
  • (3) KDJK. 5:955-964; HDJK. vol. 36.
  • (4) Nj. 22; Ono. 11:27a; To. 24; O. 737; Mvy. 1391.
  • (5) = 10.
  • (6) = 10.
  1. T. 2151-364b:24.
 5. K 12 (V: 965) (T. 234) (H. 233)

  The Buddha Speaks of the Supremely Pure Alms Round of the Bodhisattva Foremost in Scholarship Sutra

  • (i) Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra
  • (iii) Ju shuo p’u sa wu shang ch’ing ching fen wei ching (2 chüan)
  • 濡首菩薩無上淸淨分衞經
  • 유수보살무상청정분위경

  Translation by Hsiang kung: during the years of the Liu Sung dynasty (劉宋), (A.D. 420-479. ) in Nan Hai Prefecture (南海郡).2

  • (1) cf. 1(8).
  • (2) Case 羽 71; carved A.D. 1239.
  • (3) KDJK. 5:965-978; HDJK. vol. 36.
  • (4) Nj. 16; Ono.5:120a.
  • (5) var. °śrīparivarta, Pañcaśatikāprajñāpāramitāsūtra.
  1. Vol. ch. .
  2. T. 2146-115b:26; T. 2147-151b:20.
 6. K 13 (V: 979) (T. 235) (H. 234)

  Vajra Prajna Paramita Sutra

  • (i) Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa rdo-rje gcod-pa
  • (iii) Chin kang pan jo po lo mi ching (1 chüan)
  • 金剛般若波羅蜜經
  • 금강반야바라밀경

  Translation by Kumārajīva: 3rd year of Hung Shih (弘始), Later Ch’in dynasty (後泰) (A.D. 401. ) in Hsiao-yao Garden (逍遙園), 1 Ch’ang-an (長安).2

  • (1) cf. 1(9), K.14, K.15, K.163 , K.17, K.555, KS.4(8) KS.5.
  • (2) Case 羽 71; carved A.D. 1238.
  • (3) KDJK. 5:979-984; HDJK.vol.37.
  • (4) Nj. 10; Ono. 3:506d; To. 16; O. 739.
  • (5) M. Mueller (1881); P. E. Pargiter (1916); K. Hashimoto & R. Shimizu (1941); N. Chakravarti (1956); E. Conze (1957); Dutt (1957) frag. Gilgit; P. Vaidya (1961); var. Vajracchedikānāmatriśatikāprajñāpāramitā.
  • (6)
   • P – Śer-phyin (tsi) 161b-175b
   • N – Śer-phyin sna-tshogs (ka) 222a-240a
   • D – Śes-phyin (ka) 121a-132b
   • L – Śer-phyin sna-tshogs (ka) 215a-235b
   • C – Śer-phyin sna-tshogs (ka) 169a-186a.
  1. See K. Ch’en, Buddhism in China, p. 83.
  2. T. 2153-382a:4.
  3. Identical to K.1(9).

  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://lapislazulitexts.com/tripitaka/T0235_LL_vajracchedika
  Englisch:http://www.acmuller.net/bud-canon/diamond_sutra.html
  Englisch:http://www.gblt.site50.net/index.php?main=main04.03&library=library06.02
  Englisch:http://ctzen.org/sunnyvale/enUS/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=57
  Englisch:http://www.fodian.net/world/diamond1.html
  Englisch:http://www.fodian.net/world/dcutter.pdf
  Englisch:http://www.fodian.net/world/sbe4929.htm
  Englisch:http://www.fodian.net/world/diamond2.htm
  Englisch:http://www.fodian.net/world/Vajra_Prajna_Paramita_Sutra.html
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/Diamond_Sutra_EN.php
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=The_Vajra_Prajna_Paramita_Sutra.pdf
  Englisch:http://ctzen.org/sunnyvale/enUS/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=57
  Englisch:http://ctzen.org/sunnyvale/zhTW/images/pdf/2013sutra/2014sutra/diamond%20sutra%20v1.9.17%2020131201%281%29.pdf

 1. K 14 (V: 985) (T. 236) (H. 235)
  • (i) Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa rdo-rje gcod-pa
  • (iii) Chin kang pan jo po lo mi ching (1 chüan)
  • 金剛般若波羅蜜經
  • 금강반야바라밀경

  Translation by Bodhiruci: 2nd year of Yung Ping (永平), Yüan Wei (i.e. Northern Wei) dynasty (元魏) (A.D. 509. ) in Lo-yang (洛陽).1

  • (1) cf. 1(9), K.13, K.15, K.16, K.17, K.555, KS.4(8), KS.5.
  • (2) case 羽 71: carved A.D. 1238.
  • (3) KDJK. 5:985-991; HDJK. vol.37.
  • (4) Nj. 11; Ono. 3:508c; To. 16; O. 739.
  • (5) = 13.
  • (6) = 13.
  1. T.149-269a:4; T. 2149-292c:17.

  a. Vajra Prajna Paramita Sutra
  b. Vajra Prajna Paramita Sutra

 2. K 15 (V:993) (T. 237) (H. 236)

  Vajra Prajna Paramita Sutra

  • (i) Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa rdo-rje gcod-pa
  • (iii) Chin kang pan jo po lo mi ching (1 chüan)
  • 金剛般若波羅蜜經
  • 금강반야바라밀경

  Translation by Paramārtha: between the first year of Yung Ting (永定) (A.D. 558. ) and the first year of T’ai Chien (泰建, ) Ch’en dynasty (陳) (A.D. 569. ) in Chih-chih Monastery (制旨寺), Kuang-chou (廣州).1

  • (1) cf. 1(9), K.13, K.14, K.16, K.17, K.555, KS.4(8), KS.5.
  • (2) Case 羽 71; carved A.D. 1239.
  • (3) KDJK. 5:993-999; HDJK. vol. 37.
  • (4) Nj. 12; Ono. 3:508d; To. 16; O. 739.
  • (5) = 13.
  • (6) = 13.
  1. T. 2151-364c:21.
 3. Vajra Can Cut Prajna Paramita Sutra
 4. K 17 (V: 1011) (T. 239) (H. 237)

  The Buddha Speaks of the Sutra of Capability to Cut Vajra Prajna Paramita

  • (i) Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa rdo-rje gcod-pa
  • (iii) Neng tuan chin kang pan jo po lo mi ching (1 chüan)
  • 能斷金剛般若波羅蜜多經
  • 능단금강반야바라밀다경

  Translation by I-ching: 4th day, 10th month, 3rd year of Ch’ang An (長安), T’ang dynasty (唐) in Hsi-ming Monastery (西明寺) (A.D. 703. ).1

  • (1) cf. 1(9), K.13, K.14, K.15, K.16, K.555, KS.4(8), KS.5.
  • (2) Case 羽 71; carved A.D. 1238.
  • (3) KDJK. 5:1011-1016; HDJK. vol. 37.
  • (4) Nj. 14; Ono. 8:430d; To. 16; O. 739.
  • (5) = 13.
  • (6) = 13.
  1. T.2154-567a:22.
 5. K 18 (V: 1017) (T. 240) (H. 238)

  The Marks of Reality Prajna Paramita Sutra

  • (i) Adhyardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra
  • (ii) Śes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-paḥi tshul brgya-lṅga-bcu-pa
  • (iii) Shih hsiang pan jo po lo mi ching (1 chüan)
  • 實相般若波羅蜜多經
  • 실상반야바라밀다경

  Translation by Bodhiruci: 2nd year of Ch’ang Shou (長壽), T’ang dynasty (唐). (A.D. 693. ) in Ta-chou-tung Monastery (大周東寺), Tung-tu (東都).1

  • (1) cf. 1(10), K.1189, K.1256, K.1275, KS.22.
  • (2) Case 羽 71; carved A.D. 1238.
  • (3) KDJK. 5:1017-1020; HDJK. vol. 37.
  • (4) Nj. 18; Ono. 4:358d; To. 17, 487, 489; O. 119, 121.
  • (5) E. Leumann (1912), (1930), frag.; Izumi, Togano, Wogihara (1917); Togano (1930); P. Vaidya (1961); var. Prajñāpāramitānaya, Prajñāpāramitānayaśatapañcāśatikā.
  • (6) To. 17, 489; O. 121
   • P – Rgyud (ta) 277b-284b
   • N – Śer-phyin sna-tshogs (ka) 240a-249b, Rgyud (ña) 466a-476b
   • D – Śes-phyin (ka) 133a-139b, Rgyud-ḥbum (ta) 266a-272a
   • L –Śer-phyin sna-tshogs (ka) 236a-246a, Rgyud (ja) 288a-299a
   • C – Rgyud (ta) 300a-309a
   • 487, O.119 = K.1257
  1. T. 2154-569b:13.
 6. The Prajna of the Yogacari Noumenon and Destinations at the Vajra Summit Sutra
 7. The Buddha Speaks of Pervasive Prajna Paramita Sutra
 8. The Greatly Joyous Vajra’s Non-Empty and True Samaya Sutra
 9. The Buddha Speaks of the King of Great Teachings, the Foremost and Fundamental Greatly Joyous Vajra’s Non-Empty Samadhi Sutra
 1. The Buddha Speaks of the Humane King Prajna Paramita Sutra
 2. The Human King Protects the Nation Prajna Paramita Sutra
 3. The Buddha Speaks of Understanding the Meaning of Prajna Paramita Sutra
 4. The Buddha Speaks of the 50 Verses of Sagely Prajna Paramita Sutra
 5. The Buddha Speaks of Lord Shakra’s Prajna Paramita Heart Sutra
 6. Mahaprajna Paramita Great Bright Mantra Sutra
  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://www.sutrasmantras.info/sutra15.html
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/ENT0250_Ruru.php
 7. Shorter Prajna Paramita Heart Sutra
  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://www.buddhanet.net/e-learning/heartstr.htm
  Englisch:http://lapislazulitexts.com/tripitaka/T0251_LL_prajnaparamita_hrdaya
  Englisch:http://www.fodian.net/world/0251.html
  Englisch:http://www.fodian.net/world/HeartT0251-e.pdf
  Englisch:http://www.fodian.net/world/0251s.html
  Englisch:http://www.sutrasmantras.info/sutra16.html
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/ENT0251_BTTS.php
  Englisch:http://ctzen.org/sunnyvale/enUS/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=57
  Englisch:http://www.gblt.site50.net/index.php?main=main04.03&library=library06.01
 1. The Treasury of Universally Pervasive Wisdom Prajna Paramita Heart Sutra
  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://www.sutrasmantras.info/sutra17.html
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/ENT0252_Ruru.php
 2. Longer Prajna Paramita Heart Sutra
  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://lapislazulitexts.com/tripitaka/T0253_LL_prajnaparamita_hrdaya
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/ENT0253_Jan_Nattier.php
 3. Prajna Paramita Heart Sutra
 4. Prajna Paramita Heart Sutra
  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://www.lapislazulitexts.com/longer_prajnaparamita_hrdaya_sutra.html
  Englisch:http://www.fodian.net/world/0253l.htm
  Englisch:http://www.fodian.net/world/0253.html
 1. Tang Dyansty Transliterations of Sanskrit of the Prajna Paramita Heart Sutra
  Catalogue:
  Translations:
  Englisch:http://www.fodian.net/world/0256.html
  Englisch:http://www.buddhamountain.ca/ENT0256.php
 1. The Buddha Speaks of the Holy Mother of the Buddha Prajna Paramita Sutra
 2. The Buddha Speaks of the Holy Mother of the Buddha Prajna Paramita in Small Characters Sutra
 3. The Buddha Speaks of Contemplating the Mother of the Buddha Prajna Paramita Sutra
 4. The Buddha Speaks of Unveiling and Awakening to the Inherent Nature’s Prajna Paramita Sutra
 5. The Six Paramitas of the Noumenon and Destination of Mahayana Sutra

 

Sources/Quellen:

http://sutrasmantras.info/index.html, (c) Rulu (如露)     

http://gretil.sub.uni-goettingen.de, (c) Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 37070 Göttingen, Deutschland

http://www.fodian.net/world/

http://www.dsbcproject.org, (c) University of the West , 1409 N.Walnut Grove Avenue, Rosemead, California 91770, U.S.A

http://lapislazulitexts.com

http://www.bdk.or.jp, (c) Bukkyo Dendo Kyokai (BDK – Society for the Promotion of Buddhism)

http://www.thezensite.com, (c) Dr T. Matthew Ciolek and Vladimir Keremidschieff

http://www.ciolek.com/WWWVL-Zen.html, (c) Dr T. Matthew Ciolek and Vladimir Keremidschieff

http://daitangvietnam.net, (c) Nguyên Tánh Trần tiễn Khanh, Tuệ Quang Wisdom Light Foundation, 206 Black Eagle Ave, Henderson, NV 89002, USA

http://www.buddhamountain.ca

http://buddhistinformatics.chibs.edu.tw/BZA, (c) Dharma Drum Institute of Liberal Arts, No. 700, Fagu Rd., Jinshan Dist. New Taipei City 20842, Taiwan, R.O.C.

http://www.dila.edu.tw/en, (c) Dharma Drum Institute of Liberal Arts, No. 700, Fagu Rd., Jinshan Dist. New Taipei City 20842, Taiwan, R.O.C.

http://ctzen.org/sunnyvale/index.html, (c) Chung Tai Zen Center of Sunnyvale,  750 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/index_en.html, (c) The SAT Daizōkyō Text Database Committee, Department of Indian Philosophy and Buddhist Studies, Graduate School of Humanities and Sociology, University of Tokyo, Japan

http://www.acmuller.net/index.html, (c) A. Charles Muller, Faculty of Letters, University of Tokyo, Japan

http://www.bttsonline.org/, (c) Buddhist Text Translation Society, International Translation Institute, 1777 Murchison Drive, Burlingame, California 94010-4504, USA

http://www.buddhisttexts.org/, (c) The Buddhist Text Translation Society, 4951 Bodhi Way, Ukiah, CA 95482, USA

http://www.ancient-buddhist-texts.net/, (c) Anandajoti Bhikkhu

http://www.palitext.com/, (c) The Pali Text Society, c/o CPI Antony Rowe Ltd, Unit 4, Pegasus Way, Bowerhill Industrial Estate, Melksham, Wilts, SN12 6TR, U.K.

http://www.bps.lk/, (c) Buddhist Publication Society, P.O. Box 61, 54 Sangharaja Mawatha, Kandy, Sri Lanka

http://www.bcbsdharma.org, (c) Barre Center for Buddhist Studies, 149 Lockwood Road, Barre, MA 01005, USA

https://en.wikisource.org/wiki/Portal_talk:Buddhism#T49_Biographies_Division_I_.282026_.E2.80.93_2039_sutras.29

https://www.urbandharma.org/index6.html, (c) Kusala Bhikshu, International Buddhist Meditation Center, 928 S. New Hampshire Ave., Los Angeles, CA 90006

https://de.scribd.com/, (c) Scribd HQ Inc.,  333 Bush Street, Suite 2400, San Francisco CA 94104, USA